az alábbiakban megnevezett társaság üzleti feltételei:

TPF group s.r.o.
székhely: Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság
Cégjegyzékszám: 02642328
Közösségi adószám: CZ02642328

a társaság a Brnói Megyei Bíróság által vezetett Cégjegyzékben a Cszakasz, 81968 betétszám alatt került bejegyzésre,

a vállalkozásokról szóló törvény 1. és 3. mellékleteiben fel nem soroltgyártás, kereskedelem és szolgáltatások tevékenységi körben.

Elérhetőség:Cím: Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság
Telefon: +36 1 955 5866E-mail: info@travelking.huNyitvatartási idő: Hétfőtől - Péntekig: 8:00 - 16:30

(a továbbiakban: „Üzemeltető")

1. Bevezető rendelkezések

 • 1.1 A jelen üzleti feltételek (a továbbiakban: „Üzleti feltételek")szabályozzák a szerződéses jogviszonyokat a 2012. évi 89. törvény --Polgári Törvénykönyv -- 1751. §, (1) bekezdés rendelkezéseinekértelmében (a továbbiakban: „Polgári Törvénykönyv"), illetvemeghatározzák az Üzemeltető és a Vásárló között mint szerződő felekközött - az Üzemeltető elektronikus adatlapja segítségével - megkötöttszerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve abbóleredő jogokat és kötelezettségeket (a továbbiakban: „Szerződés"), azÜzleti feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

 • 1.2 A Polgári Törvénykönyv 419. §-a értelmében a vásárló kizárólagfogyasztó. A jelen Üzleti feltételek nem vonatkoznak olyan esetekre,amikor az Üzemeltető szolgáltatásait olyan személy kívánja igénybevenni, aki jogi személy, vagy olyan személy, aki a Szolgáltatásokrendelése során vállalkozási tevékenysége keretein belül, illetőlegönálló munkavégzés keretein belül jár el.

 • 1.3 Szerződés tárgya az Üzemeltető részéről azon kötelezettsége, hogyszolgáltatásokat kínál, konkrétan közvetíti az online vásárlást,rendelést, (közvetített) fizetést vagy foglalásra vonatkozószolgáltatásokat (a továbbiakban: „Szolgáltatások"), amelyeketaz Üzemeltető kínál vagy elérhetővé tesz, mely szolgáltatások azidegenforgalomban tevékenykedő szolgáltatók (a továbbiakban:„Szolgáltató") által kínált szolgáltatásokra vonatkoznak, főként ahttps://www.travelking.huinternetes címen (a továbbiakban: „Portál") elérhetőweboldalakon hirdetett szálláshely szolgáltatásokra. A szerződésmegkötésével egyidejűleg a Vásárló a Portálon keresztül Szolgáltatóvalis köt szerződést, melynek tárgya a Szolgáltató részéről azonkötelezettsége, hogy a Vásárló részére az alábbiakat biztosítja:

  • 1.3.1 személyre szóló, egyedi alfanumerikus kóddal rendelkezőutalványt (a továbbiakban: „Utalvány"), amely alapján a Vásárlószállásfoglalási szerződést köthet (a továbbiakban: „Szállás"), ha aVásárló nem választotta ki a Szállás konkrét időpontját, vagy

  • 1.3.2 konkrét időpontra szóló Szállást, amelynek igénybevételéhez aVásárlót az Szolgáltató által kiállított Utalvány jogosítja fel, ha aVásárló a Portálon a Szállás konkrét időpontját kiválasztotta.

A Szerződés tárgya a Vásárló részéről azon kötelezettsége, hogy azÜzemeltető közreműködésével kifizeti a Szállás árát.

 • 1.4 A Portálon a Szolgáltatók által kínált szolgáltatások kerülnekbemutatásra, ideértve a szolgáltatások paramétereit, jellemzőit.

 • 1.5 A jelen Üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekről az Üzemeltetőés a Vásárló (a továbbiakban együttesen: „Szerződő felek") különSzerződésben állapodnak meg. A Szerződésben eltérően megállapodottrendelkezések alkalmazás szempontjából előnyt élveznek az Üzletifeltételekben rögzített rendelkezésekkel szemben.

 • 1.6 A jelen Üzleti feltételek rendelkezései a Szerződéselválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés és a jelen Üzletifeltételek magyar nyelven készültek. A Szerződés magyar nyelven köthetőmeg.

2. Általános rendelkezések

 • 2.1 Az Üzemeltető hosszú ideje tevékenykedik azon területen, hogyVásárlói részére széles körű Szállást biztosít, ideértve a vásárlói éstechnikai támogatást, illetőleg a felhasználóbarát Portál fejlesztésétis. Ezért az Üzemeltető szerződéses jogviszonyba lép a Szolgáltatókkal -ezen jogviszonyokat folyamatosan fenntartja. Az Üzemeltető aSzolgáltatóknak lehetőséget biztosít arra, hogy a Portál felületénhirdessék meg a Szálláshelyeket.

 • 2.2 A Vásárló a megkötött szerződés alapján a Szolgáltatótól Utalványt kap,mely az alábbiakra jogosítja fel:

  • 2.2.1 a Szállás foglalására vonatkozó szerződés megkötése aSzolgáltatóval egy olyan időpontra, amelyet a Vásárló utólag választki a Utalvány érvényességének időtartama alatt,

  • 2.2.2 a Szálláshely igénybevétele egy konkrét időpontban, amelyet aVásárló a Portálon választott ki.

 • 2.3 Az Üzemeltető kizárólag Szerződésen keresztül létesít szerződésesjogviszonyt a Vásárlóval, mely Szerződés tárgya a Szolgáltatásoknyújtása, vagyis főként a Utalvány biztosítása. Attól a pillanattól, amikora Szerződés létrejött, az Üzemeltető kizárólag a Vásárló és aSzolgáltató közötti közvetítőként jár el. Az Üzemeltető nem értékesít,nem ad bérbe, nem kínál semmilyen terméket vagy szolgáltatást azidegenforgalmi szakterületen. Az Üzemeltető így nem vállal semmilyenfelelősséget a Szálláshely esetleges hiányosságáért.

 • 2.4 A Portálon közzétett információk alapja a Szolgáltatók általbiztosított információk. A Portál felülete, amelyen a Szolgáltatókkínálják a szolgáltatásait, az Üzemeltető bérbe adja a Szolgáltatóknak,akik teljes körű felelősséggel tartoznak a Szálláshellyel kapcsolatosminden információ teljességéért, pontoságáért, valódi tartalmáért,illetőleg a jogi szempontból való megfelelőségéért, ideértve egyébfizetendő díjakra, árakra, belépőjegyekre, elérhetőségre, feltételekreés egyéb releváns információkra vonatkozó tájékoztatást is. AzÜzemeltető nem vállal felelősséget a Portálon a Szolgáltatók általközzétett tartalom esetleges teljességéért, pontoságáért, valóditartalmáért, illetőleg a jogi szempontból való megfelelőségéért, semannak teljességéért, pontoságáért vagy valódi tartalmáért. Az Üzemeltetőa Szolgáltatók által közzétett tartalmat aktívan nem kíséri figyelemmel,azaz nem vállal olyan jellegű aktív szerepet, mely alapján kijelenthetőlenne, hogy e tartalmat ismeri vagy ellenőrzi.

3. Felhasználói fiók

 • 3.1 A Portálon elvégzett regisztráció alapján a Vásárló beléphet afelhasználói felületre. A felhasználói felületről a Vásárló főkéntUtalványokat rendelhet (a továbbiakban: „Felhasználói fiók").

 • 3.2 Regisztráció során a Vásárló köteles hibátlanul megadni a valóságnakmegfelelő adatokat. A Vásárló köteles a Felhasználói fiókban megadottadatokat azok változása esetén módosítani. A Vásárló által Felhasználóifiókban megadott adatokat az Üzemeltető a valóságnak megfelelő adatoknaktekinti.

 • 3.3 A Vásárló jogosult a Facebook közösségi oldalán is regisztrálnisaját fiókja segítségével, mely fiókot a Facebook Inc. társaságüzemelteti /székhely: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025,Amerikai Egyesült Államok/, vagy Google+ fiókja segítségével, melyneküzemeltetője a Google, Inc. társaság /székhely: 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, California, Amerikai Egyesült Államok/.Hozzáférés a keresztnévhez, vezetéknévhez és e-mail címhez automatikusantörténik, a fentiekben megnevezett felhasználói profilokban megadottadatok alapján.

 • 3.4 A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói névvel ésjelszóval védett. A Felhasználói fiók hozzáférését biztosító adatokat aVásárló köteles titkosan kezelni.

 • 3.5 A Vásárló nem jogosult harmadik személyeknek lehetővé tenni aFelhasználói fiókja felhasználását.

 • 3.6 Az Üzemeltető törölheti a Felhasználói fiókot, főként abban azesetben, ha a Vásárló a Felhasználói fiókját 24 hónapnál hosszabb ideignem használja, valamint abban az esetben, ha a Vásárló az Üzemeltetőfelé megszegi a szerződéses kötelezettségeit.

 • 3.7 A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem mindenesetben folyamatosan elérhető, főként arra való tekintettel, hogy azÜzemeltető, illetve a harmadik személyek hardware és software eszközeitidőnként karbantartani szükséges.

4. Szerződés megkötése

 • 4.1 A megrendelés (ajánlat a Szerződés megkötésére) elküldéséhez aVásárló a Portál felületén kitölti a konkrét Szálláshely foglalásáravonatkozó megrendelő adatlapot. A Portálon elérhető Szálláshely ajánlat,illetve a megrendelő adatlap főként az alábbi információkat tartalmazza:

  • 4.1.1 Szálláshely, és annak fő jellemzői,

  • 4.1.2 Szállás ára,

  • 4.1.3 Szállás árának fizetési módja.

 • 4.2 A megrendelés elküldése előtt a Vásárló ellenőrizheti ésmódosíthatja a megrendelésben megadott adatokat, arra való tekintettelis, hogy a Vásárló maga is ellenőrizheti, kijavíthatja a megrendeléskitöltése során hibásan beírt adatokat. A megrendelést a „BEFEJEZÉS"gombra való kattintással lehet elküldeni.

 • 4.3 A Vásárló köteles a megrendelésben teljes, valóságnak megfelelőadatokat megadni. A megrendelésben megadott adatokat az Üzemeltetőteljes, valóságnak megfelelő adatoknak tekinti.

 • 4.4A megrendelés elküldésével a Vásárló kijelenti, hogy

  • 4.4.1 jogi szempontból cselekvőképes arra, hogy a megrendeléstelküldje, a Szerződésből fakadó jogokat gyakorolja, akötelezettségeket teljesítse, főként az életkorára való tekintettel,illetve kijelenti, hogy törvényes képviselővel képviselve van,

  • 4.4.2 Üzemeltetőnek átadott minden adat a valóságnak megfelel,teljes, pontos és hibátlan,

  • 4.4.3 kellően és megfelelően megismerte a Szerződésből, illetve azÜzleti feltételekből fakadó jogait és kötelezettségeit, főként azt atényt, hogy a Szerződés tárgya a Szolgáltatások nyújtása, elsősorban aUtalvány biztosítása, amely feljogosítja a Vásárlót, hogy konkrétidőpontban igénybe vegye a Szállást, vagy a Utalvány érvényessége alatt aVásárló által utólag kiválasztott időpontban, mely szállást aVásárlónak a Szolgáltató biztosítja, nem pedig az Üzemeltető.

 • 4.5 Az Üzemeltető a megrendelés beérkezése után a Vásárlónakhaladéktalanul visszaigazolja a rendelést, a megrendelésben megadottVásárló e-mail címére elküldött elektronikus levél formájában (atovábbiakban: „Vásárló elektronikus címe").

 • 4.6 A Szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, amikor az Üzemeltető aVásárló által elküldött megrendelésre (ajánlat a Szerződés megkötésére)visszaigazolást küld. A megrendelés visszaigazolását az Üzemeltető aVásárló elektronikus címére küldi el, ezzel együtt elküldi a Szállásárának megfizetésére vonatkozó felhívást, előre kiválasztott fizetésimódnak megfelelően. A megrendelés visszaigazolásával egyidőben azÜzemeltető elküldi a Vásárlónak az aktuális Szerződést, illetve azÜzleti feltételeket is PDF formátumban. Ha a Vásárló a bankkártyávaltörténő átutalási fizetési módot választotta ki, és ha a fizetéssikeresen lezajlik, az Üzemeltető elküldi Vásárlónak a megrendelésvisszaigazolását olyan formában, hogy igazolja a kifizetést, illetveelküldi a Vásárlónak az aktuális Szerződést, illetve az Üzletifeltételeket is PDF formátumban.

 • 4.7 A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Szerződés szerintiSzolgáltatások teljesítését a jelen Szerződés megkötése utánhaladéktalanul megkezdheti. A Vásárló tudomásul veszi, hogy azÜzemeltető jogosult a kötelezettségeit, illetve szolgáltatásait aszerződéstől való elállás határideje lejárta előtt teljesíteni.

 • 4.8 Abban az esetben, ha a megrendelésben szereplő valamelyik feltételtaz Üzemeltető nem tudja teljesíteni, a Vásárlónak egy újabb ajánlatotküld, amelyben felsorolja a rendelés lehetséges változatait. Ebben azesetben a Szerződés akkor kerül megkötésre, amikor az Üzemeltetőnekkézbesítve lett a Vásárló által elfogadott ajánlat konkrét változata.

 • 4.9 Azután, hogy a Vásárló kifizette a Szállás árát, a SzolgáltatóÜzemeltető közreműködésével haladéktalanul biztosítja a Vásárlónak aUtalványt.

 • 4.10 A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem köteles aSzerződést megkötni, főként olyan személyekkel, akik korábban súlyosanmegszegték az Üzemeltetővel vagy a Szolgáltatókkal szemben fennállószerződéses, illetve törvényes kötelezettségeit.

 • 4.11 A Portálon közzétett minden Szolgáltatás csak tájékoztatójellegű, az Üzemeltető nem köteles ezen Szolgáltatásokra vonatkozószerződést megkötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. §, (2) bekezdésrendelkezése nem alkalmazható.

 • 4.12 A Szerződő felek kizárják a Polgári Törvénykönyv 1740. §, (3)bekezdés rendelkezésének alkalmazását.

5. Szállás ára, fizetési feltételek

 • 5.1 A Portálon megtalálható a Szállás áraira, illetve a lehetségesfizetési módokra vonatkozó tájékoztatás (a továbbiakban: „Szállására"). A szállás ára tartalmazza az általános forgalmi adó összegét. AVásárló nem köteles megfizetni a csomagolási, szállítási költségeket,sem más összefüggő költségeket, ha ez kifejezetten nincs máskéntelrendelve. A fizetési móddal kapcsolatosan a Szolgáltató nem kérsemmilyen díjat. Az Üzemeltető felhívja a Vásárló figyelmét, hogy azajándékutalvány ára -- általános utalvány árával ellentétben -- tartalmazza autalvány elkészítésére, személyre szabására vonatkozó költségeket is.

 • 5.2 Fizetés során a Vásárló jogosult az Értékre szóló Utalványon szereplőösszeg beszámítására.

 • 5.3 Az Üzemeltető igazolást állít ki Vásárló részére a Szállás áránakkifizetéséről. A PDF formátumú igazolás elérhető a Felhasználói fiókban.A 2014. évi 235. számú, az általános forgalmi adóról szóló törvényértelmében az igazolás nem tekintendő adóbizonylatnak. A Szállás árateljes mértékben a Szolgáltatót illeti meg, ezért a számviteli,illetőleg adóügyi bizonylat kiállítása a Szolgáltató kötelessége.

 • 5.4 A Szállás árai addig érvényesek, míg a Portálon megjelenítésrekerülnek. Abban az esetben, ha a Szállás ára műszaki hiba következtébennyilvánvalóan tévesen jelenik meg, az Üzemeltető ilyen feltételekmellett - akarata szerint - nem köt szerződést.

 • 5.5 A Szállás árát a Vásárló Üzemeltető közreműködésével fizetimeg a Szolgáltatónak.A Szállás árát a Vásárló az alábbiakbanfelsorolt mód egyikével fizetheti meg:**

  • a) banki átutalással az Üzemeltető a Fio bank Rt.-nél vezetett2200552730/2010 számú bankszámlájára (a továbbiakban: „Üzemeltetőbankszámlája");

  • b) bankkártyával történő fizetéssel;

  • c) átutalással a Benefity rendszeren keresztül;

  • d) banki átutalással a számla alapján (igazolás munkáltatórészére);

  • e) átutalással a Twisto fizetési mód segítségével.

 • 5.6 Abban az esetben, ha az Üzemeltető jelenleg, vagy jövőben a2016 évi 112. számú, a bevételek nyilvántartásáról szóló törvényhatályának értelmében (a továbbiakban: „Bevételek nyilvántartásárólszóló törvény") köteles lesz a bevételek nyilvántartására - azÜzemeltető a Vásárló részére a kifizetett összegről elektronikusigazolást állít ki, mely igazolás tartalma megfelel a 2016. évi 112.számú, a bevételek nyilvántartásáról szóló törvény előírásainak. Azelektronikus igazolás a Felhasználói fiókban lesz elérhető. A Vásárlókifejezetten hozzájárul a kifizetett összeg elektronikus formájúigazolás kiállításához. Ebben az esetben az Üzemeltető teljesíti atájékoztatási kötelezettségét: „a bevételek nyilvántartásáról szólótörvény értelmében az eladó köteles a vásárlónak bizonylatot kiállítani.Egyúttal köteles az elfogadott bevételt online módon bejelenteni azadóhatóságnak; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül."

 • 5.7 A Szállás ára a Szerződés megkötésétől 3 napon belül esedékes. AVásárló köteles átutalás során a közlemény rovatban feltünteti az utalásazonosító kódját is.

 • 5.8 A Vásárló abban a pillanatban teljesítette a Szállás áránakmegfizetésére vonatkozó kötelezettségét, amikor az adott összeg azÜzemeltető bankszámláján jóváírásra került.

 • 5.9 Abban az esetben, ha a Vásárló hibás azonosító kódot tüntet fel azátutalásban, nem tünteti fel az azonosító kódot, illetőleg az adottösszegtől eltérő összeget utal át, tudomásul veszi, hogy az átutalássaltörtént fizetés ügyintézése több napig is eltarthat, melynekkövetkeztében nem kapja meg a Szállást, mert az utalást nem lehetettösszepárosítani a számlával. Abban az esetben, ha a Vásárló hibásazonosító kódot tüntet fel az utalásban, az Üzemeltető kérésre kötelesmegadni a bankszámlájának számát, hogy az utalás beazonosítható legyen.

 • 5.10 Az Üzemeltető kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogya Szállás árát nem lehet postai csekken befizetni.

 • 5.11 A „Twisto" fizetési módot a Twisto paymentsa.s.,társaság biztosítja /Cégjegyzékszám: 01615165, bejegyezve a PrágaiVárosi Bíróság által vezetett Cégjegyzékben a B szakasz, 19085 számalatt, székhely: Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, CsehKöztársaság/ Twisto számla alapján, a fizetésre vonatkozó,meghosszabbított fizetési esedékességű követelés átadásával a Twistopayments a.s. társaságnak, a „TWISTO" szolgáltatások Általános üzletifeltételei vásárlókszámára címűdokumentumban rögzített feltételek mellett.

 • 5.12 Abban az esetben, ha a Vásárló az Üzemeltető által közvetített„Twisto", illetve a Twisto payments a.s. társaság által nyújtottszolgáltatást veszi igénybe, köteles az összeget (vagyis a teljes árat,ideértve a szállítási költségeket is) az áru kézbesítését követő 14napon belül megfizetni.

 • 5.13 Abban az esetben, ha a Vásárló igénybe veszi a „Twisto"szolgáltatást, a Szerződés megkötésére a Vásárló általi megrendelőkitöltésével, a megrendelés Üzemeltető általi elfogadásával(elektronikus úton elküldött írásos igazolás formájában), illetve aVásárló általi ár kifizetésével vagy a „Twisto" szolgáltatásigénybevételével kerül sor.

 • 5.14 A Vásárló kijelenti, hogy a megrendelésében kiválasztott Twistoszolgáltatás kiválasztásával, illetve a Twisto általi fizetésjóváhagyása után elfogadja a „TWISTO" szolgáltatások Általános üzletifeltételei vásárlókszámára címűdokumentumban rögzített feltételeket, illetve tudomásul veszi a Twistotársaság adatkezelési szabályzata című dokumentumbanrögzítetteket.

6. Utalvány felhasználása

 • 6.1 A Utalvány felhasználásának feltételei, így főként az érvényességiideje, a Szolgáltatók a Portálon közzétett kínálatában, vagy közvetlenüla Utalványon vannak feltüntetve. A Vásárló kötelezi magát, hogy a Szerződésmegkötése előtt ezen feltételeket megismeri, azokat magára nézvekötelező érvényűeknek tekinti. A Vásárló köteles a Szállás igénybevételesorán betartani a Szolgáltató utasításait.

 • 6.2 A Utalvány kézhezvétele után a Vásárló köteles a Szállást időbenmegrendelni vagy lefoglalni, hogy a Szállás a Utalvány érvényességi idejealatt biztosítható legyen. Sem a Szolgáltatót, sem az Üzemeltetőt nemterheli felelősség azért, hogy a Szállás, illetve a konkrét időpont aUtalvány teljes érvényessége alatt a Vásárló részére bármikor szabadonelérhető lesz, tekintettel arra, hogy a Szállás konkrét időpontjait márkorábban megrendelte vagy lefoglalta más Vásárló. A Szolgáltatóugyanakkor garantálja, hogy megfelelő szálláskapacitással rendelkezikahhoz, hogy általános feltételek mellett módjában álljon szállástbiztosítani a meghirdetett mennyiségben, illetve az adott Utalványérvényességi ideje alatt. Az Üzemeltető felhívja a Vásárló figyelmét,hogy minél közelebbi időben a Utalvány érvényességének lejártához adja lemegrendelését, illetve foglalását - annál nagyobb esélye van annak, hogya Szolgáltató az ilyen késői időpontban leadott rendelést vagy foglalásta szálláshely kapacitása miatt nem tudja majd biztosítani. Az Üzemeltetőfelhívja a Vásárlók figyelmét, hogy a Szerződés megkötése előttellenőrizzék a Szálláshely elérhetőségét. Utalvány kézhezvétele után aVásárló haladéktalanul köteles a Szolgáltatónál érdeklődni a Szálláselérhetőségéről.

 • 6.3 A Utalvány érvényességének lejárta után a Vásárló elveszíti azonjogosultságát, hogy a Szálláshoz jusson, minden további kompenzációnélkül. A Utalvány érvényességének lejártával megszűnik a Szolgáltatókötelessége, hogy Szállást biztosítson.

 • 6.4 A Utalvány csak egy alkalommal használható fel.

 • 6.5 Egy megrendelés keretében a Vásárló csak egy Utalványt kap, ha ezkifejezetten nincs másként elrendelve.

 • 6.6 Ha Vásárló a Utalványját egy alacsonyabb értékre szóló Utalványra cseréli(ha ez lehetséges), nem jogosult az eredeti Utalvány értékének pénzbelikompenzálására, sem egy új Utalványra, melynek értéke az eredeti Utalványárának különbözete.

 • 6.7 Az Értékre szóló Utalványokat az Üzemeltető a Szolgáltatók nevében ésazok költségére biztosítja a Vásárlók számára, figyelemmel a Portálonközzétett feltételekre.

 • 6.8 Az Értékre szóló utalvány, illetve értékre szóló ajándékutalvány (atovábbiakban együttesen: „Értékre szóló utalvány") kizárólag a utalványonfeltüntetett összeg Szállás árába történő beszámításához szolgál, jelenÜzleti feltételek szerint megkötött Szerződéssel kapcsolatban. AzÉrtékre szóló utalványok nem kombinálhatóak, kizárólag egy alkalommalhasználhatóak fel.

 • 6.9 Az Értékre szóló utalványt a Vásárló kézhezvételének napjától akövetkező naptári év végéig használhatja fel.

 • 6.10 Az Értékre szóló utalványnal kapcsolatos Vásárló jogaira aSzerződéstől való elállásra a jelen Üzleti feltételek 9. fejezetrendelkezései értelemszerűen alkalmazandóak.

7. Kreditek

 • 7.1 A Kreditek kizárólag az Üzemeltető által meghatározott időtartambanhasználhatóak fel (a továbbiakban: „Érvényességi idő"). Ha a Vásárlóaz Érvényességi idő lejártáig a Krediteket nem használja fel, a Kreditekelveszítik érvényüket -- bármilyen kompenzáció nélkül -- és későbbiekbennem használhatóak fel. A kredit felhasználása a megrendelés alapjánmegkötött Szerződés pillanatában történik, amely Szerződésben a Vásárlóúgy határozott, hogy a krediteket beszámíttatja a Szállás árába.

 • 7.2 Abban az esetben, ha a Vásárló felhasználja a krediteket, és aztkövetően él a Szerződéstől való elállás jogával, a kreditek Érvényességiideje a Szerződéstől való elállás napján egyenlő az Érvényességi időlejártáig maradt napok számával, a felhasználás napján. A Szerződéstőlvaló elállás következtében nem hosszabbodik meg a felhasznált kreditekeredeti Érvényességi ideje.

 • 7.3 Azok a Vásárlók, akik az egyes szolgáltatók munkáltatói jutalomcímén adott ún. benefit kártyákat használják, a jutalompontjaikkreditekre történő átvezetésével is hozzájuthatnak a kreditekhez,kizárólag a Benefit oldalon közzétett feltételek mellett. A Vásárlókkizárólag olyan munkáltatói jutalmat biztosító szolgáltatók általkiadott jutalomkártyákat használhatnak fel a kreditek megszerzéséhez,amelyekkel a Szolgáltató együttműködik, melyek a Benefit oldalonszerepelnek.

 • 7.4 A Vásárlók a Benefit oldalon szereplő márkák papíralapú utalványokbeváltásával is szerezhetnek krediteket (a továbbiakban:„Utalványok").

 • 7.5 Az Utalványok Kreditekre történő beváltásának feltételei:

  • 7.5.1 A Vásárló Felhasználói fiókkal rendelkezik;

  • 7.5.2 Az Utalványokat ajánlott levélként szükséges elküldeni azÜzemeltető székhely címére;

  • 7.5.3 Az Utalvány elküldése után a Vásárló köteles kapcsolatba lépniaz Üzemeltető telefonos ügyfélszolgálatával, hogy tájékoztatást adjonaz elküldésről.

  • 7.5.4 Az Üzemeltető kizárólag olyan Utalványokat fogad el, melyek azÜzemeltetőnek történő kézbesítés napján még legalább 30 napigérvényesek, illetve megfelelő állapotban vannak (széttépett vagy másmódon megrongált Utalványokat az Üzemeltető nem fogad el).

  • 7.5.5 A megfelelő állapotban lévő Utalvány kézbesítése után azÜzemeltető az Utalvány értékét Kreditekre váltja. Tekintettel arra,hogy az Utalványokat postai úton kell küldeni, a Kreditek jóváírásatöbb napig is eltarthat.

  • 7.5.6 Az Utalványokról beváltott Kreditek 6 hónapig érvényesek.

 • 7.6 A jutalompontokról vagy uni-utalványokról beváltott krediteket nemlehet visszaváltani a jutalompontokra, uni-utalványokra, illetvekészpénzre sem válthatóak be.

8. Szolgáltató felelőssége

 • 8.1 Tekintettel arra, hogy a Szállást Vásárló részére a Szolgáltatóbiztosítja, a Szállással kapcsolatos hibákért a Szolgáltató a felelős, avonatkozó jogszabályok (főként a 2012. évi 89. számú PolgáriTörvénykönyvről szóló törvény, továbbá a 1992. évi 634. számúfogyasztóvédelemről szóló törvény alapján), illetve a Szolgáltatószerződéses feltételei értelmében, mely feltételek azonban nemkorlátozhatják a Vásárló törvény adta jogait. A Szolgáltató felelősségefőként az alábbiakra terjed ki:

  • 8.1.1 érvényes Utalvány ellenében megfelelő Szállás biztosítása;

  • 8.1.2 megfelelő minőségű szállásszolgáltatások biztosítása;

  • 8.1.3 Szállással kapcsolatos megfelelő tájékoztatás nyújtása, főként atájékoztatás valóságnak megfelelő tartalmára, teljességérevonatkozóan.

 • 8.2 Szállással kapcsolatos kifogásokat, azaz a nem megfelelőszállásszolgáltatások nyújtásával (minőségi vagy mennyiségi,terjedelemmel kapcsolatos kifogások stb.), esetlegesen a szolgáltatásoknem nyújtásával kapcsolatos panaszait a Vásárló kizárólag a Szolgáltatófelé tehet. A Vásárló köteles panaszait közvetlenül a Szolgáltatóvalrendezni. Abban az esetben, ha a Vásárló a Szállást szeretné lemondani -az Üzemeltető közreműködik a Szolgáltatóval történő egyeztetés során --mivel az Üzemeltető nem részese a Szolgáltató és Vásárló közöttijogviszonynak, így abba nem avatkozhat bele.

9. Vásárló jogai az Üzemeltető hibás teljesítésével kapcsolatban

 • 9.1 A hibás teljesítésével kapcsolatos Üzemeltető és Vásárló jogairaés kötelezettségeire a vonatkozó, általános érvényű jogszabályok azirányadók (főként a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §, 2099-2117. §,illetve a 2615-2619. § rendelkezései, a teljesítés tárgyától függően). Ajelen Üzleti feltételek 9. fejezetben rögzített Üzemeltető és Vásárlójogait és kötelezettségeit az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatásoknem anyagi jellegű természetére való tekintettel szükséges értelmezni.Az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatások hibás teljesítését azÜzemeltető elsősorban korrigálással, módosítással vagy új Utalványátadásával igyekszik rendezni a Szolgáltató nevében és annak költségére,mely rendezése nem zárja ki a Vásárló egyik jogát sem.

 • 9.2 Az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás abban az esetben hibás,ha nem felel meg a Szerződés feltételeinek, főként akkor, ha a Utalvány nemjogosítja fel a Vásárlót a Szolgáltatóval történő Szállásfoglalásiszerződés megkötésére megállapodott feltételek mellett. Egyéb esetekbenfeltételezhető, hogy az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatásmegfelelően történt. Az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás főként azalábbiakban felsorolt esetekben nem tekintendő megfelelőnek:

  • 9.2.1 A Szolgáltató az Üzemeltető közreműködésével a Vásárlónak nembiztosított megfelelő mennyiségű utalványt a Szerződésnek, illetőleg ajelen Üzleti feltételeknek megfelelően;

  • 9.2.2 A Utalvány nem rendelkezik olyan tartalommal, amely alapján aVásárló jogosult lenne a Szállásfoglalási szerződés megkötésére;

  • 9.2.3 A Szolgáltató nem fogadja el az érvényes Utalványt, vagy másokból elutasítja az érvényes Utalvány alapján Vásárlónak a Szállástbiztosítani.

 • 9.3 A Szolgáltatás hibás teljesítéséből fakadó jogait a Vásárló olyanhiba esetén gyakorolhatja, amely az átvételtől számított 24 (huszonnégy)hónapon belül jelent meg.

 • 9.4 A Vásárló köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatásrejtett hibáját azután, hogy az a tudomására jutott, azonban legkésőbb24 hónapon belül a Szolgáltatás nyújtásától.

 • 9.5 Abban az esetben, ha a Szolgáltatás nyújtása hibás volt, aVásárlójogosult főként a hiba elhárítására (korrigálás vagykiegészítés) vagy az ésszerű árkedvezményre.

 • 9.6 Ha a hiba elhárítható, a Vásárló a hiány korrigálását vagykiegészítését, illetőleg megfelelő árkedvezményt kérhet.Ha a hibanem elhárítható, és a hiba miatt a teljesítés tárgya megfelelően nemvehető igénybe, a Vásárló elállhat a Szerződéstől, vagy megfelelőárkedvezményt kérhet. Ha az Üzemeltető teljesítése nem felel meg aSzerződésben foglaltaknak, a Vásárló új -- hibáktól mentes -- tárgyatkövetelhet, amennyiben az a hiba jellegére való tekintettel nem túlzottigény, azonban, ha a hiba csak a tárgy egy részét érinti, a Vásárló csakaz adott rész kicserélését kérheti; amennyiben az nem lehetséges,elállhat a Szerződéstől. Azonban, ha ez a hiba jellegére valótekintettel túlzott igény - főként abban az esetben, ha a hiba késedelemnélkül elhárítható - a Vásárló jogosult a hiba díjmentes elhárítására.Az új tárgy leszállítására, vagy az adott rész kicserélésre a Vásárló azelhárítható hiba esetén is jogosult, ha a tárgyat az elvégzett javításután a hiba ismételt megjelenésére való tekintettel, vagy több hibamegjelenése miatt nem tudja megfelelően használni. Abban az esetben aVásárló jogosult a Szerződéstől elállni. Ha a Vásárló nem áll el aSzerződéstől, vagy ha nem gyakorolja az új, hibátlan tárgyleszállítására, az alkatrészcserére vagy a tárgy megjavítására vonatkozójogát, ésszerű árkedvezményt kérhet. Az ésszerű árkedvezményre a Vásárlóakkor is jogosult, ha az Üzemeltetőnek nem áll módjában leszállítaniszámára az új, hibátlan tárgyat, kicserélni az alkatrészt vagy elvégeznia javítást, továbbá abban az esetben is, ha az Üzemeltető elvárhatóidőben nem tesz szükséges lépéseket a helyzet rendezésére, vagy ha az aVásárlónak jelentős gondokat okozna. A kivitelezési szerződés esetén nemkérhető az új kivitelezés akkor, ha a kivitelezés tárgyát azÜzemeltetőnek nem lehet visszaadni vagy átadni.

 • 9.7 A hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok nem illetik meg aVásárlót, ha a Szolgáltatás nyújtása előtt erről tudott, illetve kellettudnia, továbbá abban az esetben sem, ha a hibát maga a Vásárló okozta -főként az által, hogy a Szolgáltatás teljesítéséhez szükségesháttéranyagot hibásan vagy hiányosan adta át, vagy a Szerződéssel, jelenÜzleti feltételekkel vagy Üzemeltető utasításaival ellentétbencselekedett.

 • 9.8Az Üzemeltető javasolja a Vásárlónak, hogy a hibákkifogásolása (reklamáció) során adja meg a kifogásolt Szolgáltatáshoztartozó Utalvány kódját, írja le a kifogásolás okát, hiba jellegének pontosleírását, illetve jelezze, milyen módon kéri a reklamáció rendezését. Ahibás teljesítéssel kapcsolatos jogokat a Vásárló egyebek mellett azÜzleti feltételek bevezető részében megadott Üzemeltető székhelyénekcímére vagy e-mail címére is elküldheti.

 • 9.9 Az Üzemeltető köteles a kifogásokat (reklamációt) bármelyiktelephelyén fogadni, amely telephelyen a reklamáció fogadása tekintettelaz értékesített termékekre, illetve a nyújtott szolgáltatások jellegérelehetséges, vagy a székhelyén, illetve a vállalkozási tevékenységvégzésének helyén. Az Üzemeltető köteles a Vásárlónak írásos igazolástkiállítani, melyben szerepel, hogy a Vásárló mikor élt ezen jogával, mia reklamáció tárgya, milyen módon kéri a Vásárló a reklamációrendezését.

 • 9.10 Az Üzemeltető azonnal dönt a reklamációról, bonyolult esetekbenpedig 3 (három) napon belül. Ebbe az időbe nem számít bele a termék vagya szolgáltatás jellegétől függően az az idő, amely a hiba szakszerűelbírálásához szükséges. Az Üzemeltető a reklamációkat haladéktalanulintézi, azonban legkésőbb 30 napon belül a reklamáció bejelentésétől -ha a Vásárlóval nem állapodtak meg másként. Az Üzemeltető írásosigazolást állít ki a Vásárló részére a reklamáció bejelentésénekdátumáról, és a rendezés módjáról, ideértve az elvégzett javításleírását és időtartamát, adott esetben a reklamáció elutasításának okát.

 • 9.11 A Szállással kapcsolatos hibákat a Vásárló közvetlenül aSzolgáltatónak köteles haladéktalanul bejelenteni az után, hogy tudomástszerzett a hibákról. Az Üzemeltető felhívja a Vásárlók figyelmét arra,hogy a Szállással kapcsolatos hibákért a Szolgáltató felelős. AzÜzemeltető a törvényben előírt kötelezettségein felül együttműködik aVásárlókkal, értesíti őket a Szolgáltatóval szemben érvényesítendőigényeik lehetőségeiről, módjáról. Erre a célra a Vásárlók az alábbitelefonszámon elérhető Üzemeltető ügyfélszolgálatát is igénybevehetik: +420 776 608 308.

 • 9.12 Az Üzemeltető akkor mentesül a Vásárlóval szemben fennállókárrendezési felelőssége alól, ha a kárt a vis maior esemény okozta.Jelen Üzleti feltételek szerint a vis maior esemény alatt -- PolgáriTörvénykönyv 2913. § (2) bekezdésben felsorolt eseteken kívül -- aSzolgáltató oldalán fennálló akadályok is értendők (felszámolásieljárás, végrehajtás, megszűnés stb.).

 • 9.13 Az Üzemeltető nem felelős a konkrét személy adatainak,fizetőeszközeinek visszaéléséért harmadik személyek által. AzÜzemeltetőnek nincs lehetősége, sem joga vizsgálni, hogy azÜzemeltetőnek átadott adatokat a jogosult személy adta-e át, illetve,hogy az adott fizetőeszközt a jogosult személy használja.

 • 9.14 A Vásárló nem jogosult arra, hogy az Értékre szóló utalvány értékébőlbeszámított összeg fennmaradó összegét készpénzben igényelje vissza. Eza szabály nem érvényes abban az esetben, ha még nem járt le az Értékreszóló utalvány vásárlására vonatkozó szerződéstől való elállás határideje.

 • 9.15 Ha a Vásárló gyakorolja a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait,jogosult ezen jogai érvényesítése során keletkezett költségekmegtérítésére is. Ha azonban a költségek megtérítésére vonatkozó igényétnem érvényesíti egy hónapon belül a hiba bejelentéséhez biztosítotthatáridő lejárta után, a bíróság nem ismeri el a jogát abban az esetben,ha az Üzemeltető kijelenti, hogy a kártérítési igény nem volt időbenbejelentve.

10. Szerződéstől való elállás joga

 • 10.1 Ha kifejezetten nincs szó az Üzleti feltételekben lejjebbleírt esetről, vagy más olyan esetről, amely esetében törvény szerint aSzerződéstől nem lehet elállni, a Vásárló a Polgári Törvénykönyv 1829. §(1) bekezdés rendelkezésével összhangban jogosult a Szerződéstől elállni - a Szerződés megkötésétől tizennégy (14) napon belül. ASzerződéstől való elállási nyilatkozatot az előző mondatban közölthatáridőben kell az Üzemeltetőnek elküldeni. A Szerződéstől valóelálláshoz a Vásárló igénybe veheti az Üzemeltető által biztosítottmintát,amely az Üzleti feltételek mellékletét képezi. ASzerződéstől való elállási nyilatkozatát a Vásárló egyebek mellett azÜzemeltető székhelyének címére vagy e-mail címére is elküldheti.

 • 10.2 A Szerződéstől való elállás esetén a Szerződés elejétől kezdvemegszűnik. Az Üzemeltető visszafizeti Vásárlónak a befizetett Szállásárát a Szerződéstől való elállás hatályba lépését követő tizennégy (14)napon belül, azonos fizetési módon, mint amilyen módon a Vásárló aSzállás árát kifizette, ha Vásárlóval nem állapodik meg másként. AVásárló ezennel nyilatkozik, hogy hozzájárul, hogy az Üzemeltető aSzállás kifizetett árát banki utalás formájában fizesse neki vissza, azáltala megadott bankszámlára.

 • 10.3A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837.§, a) pont rendelkezésének értelmében egyebek mellett a Szolgáltatásiszerződéstől nem lehet elállni, ha kifejezetten a hozzájárulásával aszolgáltatások a szerződéstől való elállás határideje előtt teljesültek.Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások esetén ezennel a Vásárlóhozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető idő előtt nyújtsa ezenszolgáltatásokat, ez által rendezve az adósságát.

 • 10.4 A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §,l) pont rendelkezésének értelmében egyebek mellett a digitális tartalomleszállításáról szóló szerződéstől nem lehet elállni, ha ezen tartalmatnem adathordozón szállították le, és ha kifejezett hozzájárulásával ezentartalmat a szerződéstől való elállás határideje előtt szállították le,valamint a szerződés megkötése előtt az Üzemeltető tájékoztatta aVásárlót, hogy ilyen esetben nincs joga elállni a szerződéstől.

 • 10.5 Az Üzemeltető által a jelen Üzleti feltételek 10.3. és 10.4.pontja szerint nyújtott szolgáltatások esetén a Vásárló ezennelhozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető idő előtt nyújtsa szolgáltatásait,egyúttal kijelenti, hogy megfelelően tájékozott a hozzájáruláskövetkezményeiről, konkrétan arról, hogy a Szerződéstől való elállásijogát ezennel elveszíti.

 • 10.6 A Szolgáltatások teljesítésének az Üzemeltető részéről a Utalványátadása értendő, legkésőbb azonban az a helyzet, amikor a Vásárló aUtalvány alapján ajánlatot tesz a Szolgáltatóval történő szerződésmegkötésére. Ilyen Utalvány felhasznált Utalványnak tekintendő.

 • 10.7 A Vásárló továbbá tudomásul veszi, hogy nem állhat el aSzerződéstől, melynek keretében igénybe vette az Üzemeltető„Ajándékutalvány" szolgáltatásait, mégpedig azért, mert az Ajándékutalvány aPolgári Törvénykönyv 1837. §, d) pont rendelkezése értelmében a Vásárlókívánsága szerint, vagy személyre szabottan készült.

 • 10.8 Ha az Üzemeltető a Szerződéstől való elállás határideje lejártaelőtt megkezdte a szolgáltatások nyújtását, a Vásárló megfizeti azÜzemeltetőnek ezen Szolgáltatások arányos részének árát, melyszolgáltatások teljesítése az Üzemeltetőnek történő Szerződéstől valóelállásról szóló nyilatkozat kézbesítésének pillanatáig megtörtént.Ebben az esetben az Üzemeltető a Szállás árának csak azt a részét fizetivissza a Vásárlónak, amely meghaladja a már teljesített szolgáltatásokárát.

 • 10.9 Ha a Vásárló a Szolgáltatással egyidejűleg ajándékot is kapott, azajándékozási szerződés az Üzemeltető és Vásárló között azzal afelbontási feltétellel kerül megkötésre, hogy amennyiben a Vásárló aSzolgáltatásra és ajándékra vonatkozó Szerződéstől eláll, ajándéktekintetében az ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a Vásárlóköteles az ajándékot az Üzemeltetőnek visszaadni.

 • 10.10 Az Üzemeltető felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a Szállás árábanmegjelenő nyilvánvaló hiba esetén az Üzemeltető akarata szerint nem kötSzerződést. Abban az esetben, ha a Vásárló nyilvánvaló hibás Szállásáron kapja meg a Utalványt, az Üzemeltető kötelezi magát, hogy ezt a tényt-- annak feltárása után -- haladéktalanul bejelenti a Vásárlónak. Ilyenesetben a Szerződés nem lett megkötve, tekintettel az Üzemeltetőakaratának hiányára. Ha az Üzemeltető és a Vásárló nem tudnak aSzerződés érvénytelenségének rendezési módjáról megállapodni, azÜzemeltető visszafizeti a Vásárlónak a Szállás árát.

 • 10.11 A Szerződéstől való elállás határideje lejárta után, illetve aUtalvány felhasználása után a sztornó kizárólag abban az esetbenlehetséges, ha ehhez a Szolgáltató hozzájárul.Sztornó esetén azÜzemeltetőnek kártérítés jár, a Szállás árának 20%-nak megfelelőösszegben. Ez nem zárja ki a Szolgáltató esetlegesen támasztottigényeit, mivel a Szolgáltató lemondási feltételeit a Szolgáltatóhatározza meg. A Vásárló ezért köteles a Szerződés megkötése előtttájékozódni a Szolgáltató lemondási feltételeiről.

11. Szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

 • 11.1 A Polgári Törvénykönyv 1826. §, (1) bekezdés, e) pontrendelkezésének értelmében az Üzemeltetőt a Vásárló felé nem kötisemmilyen magatartási kódex.

 • 11.2 A Portál látogatása Vásárló részéről ingyenes, a Vásárló sajátfelelősségre látogatja meg és használja a Portált, látogatás soránazonban köteles a Magyarországon érvényes jogszabályokat betartani. AzÜzemeltető fenntartja azon jogát, hogy megakadályozza a belépést mindenolyan személynek, aki a jelen Üzleti feltételekben foglalt szabályokatmegszegi.

 • 11.3 Az Üzemeltető nem felel azokért a károkért, melyek a szolgáltatásaiigénybevételével, információk felhasználásával vagy Portálról történőadatok letöltésével kapcsolatban keletkeztek a műszaki hiba,számítástechnikai hiba, adathiba, szerver működésének megszakítása vagykésleltetése, számítógépvírus, Vásárló adatainak elvesztése, a Vásárlóadataihoz és átviteléhez jogosulatlan hozzáférése, illetve a Vásárlóadatainak módosítása vagy más adatvesztés következtében.

 • 11.4 Ha a Vásárló az Üzemeltetőnek a szolgáltatásaival vagy Szállássalkapcsolatos bármilyen adatot szolgáltat, főként, ha a Szolgáltatószolgáltatásaira vonatkozó értékelést kíván a Portálon közzétenni, vagykitölti az elégedettségi adatlapot, ezennel hozzájárul ahhoz, hogy azáltala szolgált minden adat térítésmentesen legyen közzé téve a Portálonvagy az Üzemeltető közösségi oldalain is, ideértve minden vizuális vagyaudiovizuális felvételt is. Ezen anyagok megjelenítésével, illetveátadásával a Vásárló kijelenti, hogy ezen adatokkal kapcsolatosanrendelkezik szerzői jogokkal vagy egyéb szükséges jogokkal, illetve másmódon jogosult az anyagokkal rendelkezni oly módon, hogy a Portálon vagyaz Üzemeltető közösségi oldalain történő közzététel nem sérti megszerzői jogokat, sem harmadik személyek más jogait. A Vásárló egybentudomásul veszi, hogy indokolt esetekben az Üzemeltető jogosult aSzolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó értékelést, vagy amegelégedettségi adatlapot törölni, illetve nem köteles ezen adatokatközzétenni, ideértve minden vizuális vagy audiovizuális felvételt is. AzÜzemeltető a Vásárlók által közzétett tartalmat aktívan nem kísérifigyelemmel, azaz nem vállal olyan jellegű aktív szerepet, hogykijelenthető lenne e tartalmat ismeri vagy ellenőrzi.

 • 11.5 Az Üzemeltető kizárólag személyes célú, illetve nem üzleti célúszolgáltatásokat nyújt. Ezért senki viszont nem értékesítheti, nemhivatkozhat mélylinkekre (deep linking), nem használhatja, nemmásolhatja, nem figyelheti (pl. keresőmotor pókok, vagy scraping módszeralkalmazása), nem jelenítheti meg, nem töltheti le, nem másolhatja aPortálon elérhető tartalmat, információkat, software, foglalásokat,utalványokat, termékeket, illetve szolgáltatásokat bármilyen üzleti vagykonkurens célra.

12. Üzemeltető ellenőrzése, jogviták és panaszok peren kívüli rendezése

 • 12.1 Az Üzemeltető a vállalkozási engedély alapján jogosult a szolgáltatások nyújtására. Az Üzemeltető tevékenysége nincs más engedélyhez kötve. A vállalkozás ellenőrzését az illetékes önkormányzati hivatal végzi. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartását a Cseh Köztársaság Kereskedelmi Felügyelete végzi / Česká obchodní inspekce/ (http://www.coi.cz/). A Cseh Köztársaság Kereskedelmi Felügyelete a Szerződésből, illetve a jelen Üzleti feltételekből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésében vesz részt. A személyes adatok védelmével kapcsolatos felügyeletet az Adatvédelmi Hivatal látja el. A fogyasztók jogait az érdekképviseleti szervezetek, illetve más érdekvédelmi szervezetek is védik.

 • 12.2 Abban az esetben, ha az Üzemeltető és a Vásárló között Szerződéssel kapcsolatban olyan fogyasztóvédelmi vita alakul ki, mely békés úton nem rendezhető, a Vásárló a peren kívüli vita rendezésének érdekében az ilyen területen kompetens szervezethez fordulhat, ebben az esetben a Cseh Köztársaság Kereskedelmi Felügyeletéhez, Központi felügyelőségéhez fordulhat /Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát -- oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr\@coi.cz, web: adr.coi.cz/. A panasz benyújtásához, illetve a vita alternatív megoldásának kereséséhez igénybe vehető az Európai Bizottság által létrehozott online platform is, mely az alábbi weboldalon érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • 12.3 Az esetleges panaszokat az Üzemeltető a jelen Üzleti feltételek bevezető részben szereplő e-mail címén is fogadja. A Vásárló a jelen fejezetben felsorolt szervezetekhez is fordulhat.

13. Záró rendelkezések

 • 13.1 Az Üzemeltető jogosult az Üzleti feltételek szövegét módosítani,kiegészíteni. Ez a rendelkezés nem érinti az előző Üzleti feltételekváltozatának hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket. AzÜzleti feltételek aktuális változata Portálon lesz elérhető.

 • 13.2 A Szerződő felek kifejezetten abban állapodtak meg, hogy mindenjövőbeni vitát, amely a köztük létrejött szerződésből ered, illetve aSzerződéssel kapcsolatos vitát, ideértve a szerződés érvényességére,értelmezésére, teljesítésére vagy megszüntetésére vonatkozó vitát, ezenjogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten keletkező jogokkal, ezenjogviszony érvényességével kapcsolatos kérdéseket, a fentiekbenfelsorolt jogokkal kapcsolatos jogi kérdéseket -- abban az esetben is haa jelen Szerződés érvényét veszti, megszűnik vagy a Szerződéstőlelállnak -- elsősorban békés úton igyekeznek rendezni, a becsületességés a jó erkölcs elvén. Ha a békés úton történő rendezés nem vezeteredményre, a jogvitát a Cseh Köztársaság bíróságai kompetensekeldönteni, a Cseh Köztársaság jogrendje szerint.

 • 13.3 Ha a Szerződés alapján létrejött jogviszony nemzetközi (külföldi)elemet is tartalmaz, a szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy azáltaluk megkötött Szerződésre vonatkozó Cseh Köztársaságban érvényesjogszabályok az irányadók, főként a Polgári Törvénykönyv, illetőleg afogyasztóvédelemről szóló törvény. Ez a rendelkezés nem zárja ki afogyasztó lakóhelye szerinti állam jogrendje által biztosítottfogyasztóvédelmet.

 • 13.4 A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése távolról atelekommunikációs eszközök alkalmazásával történjen. A Szerződésmegkötésével kapcsolatos telekommunikációs eszközök alkalmazása során aVásárlónak keletkezett költségeket (internet-hozzáférés költsége,telefonköltség) a Vásárló viseli, ezen költségek nem térnek el azalapdíjaktól.

 • 13.5 Ha a felek nem állapodnak meg másként, vagy ha az Üzletifeltételekben nincs másként meghatározva, minden Szerződésselkapcsolatos levelezést elektronikus úton, személyesen vagy hagyományospostai úton ajánlott küldemény formájában kell a másik félnekkézbesíteni. A Vásárlónak címzett elektronikus levelet a Vásárlóelektronikus címére kell küldeni, az elektronikus levél akkor tekintendőkézbesítettnek, amikor a Vásárló bejövő posta szerverére megérkezett.Elektronikus postán küldött üzenetek integritása tanúsítvánnyal isbiztosítható.

 • 13.6 Az Üzemeltető előző írásos hozzájárulása nélkül a Vásárló nemruházhatja át a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit harmadikszemélyre.

 • 13.7 A Polgári Törvénykönyv 1765. §, (2) bekezdés rendelkezéseértelmében a Vásárló magára vállalja a körülmények változásávalkapcsolatos kockázatokat.

 • 13.8 Ha az Üzleti feltételek valamelyik rendelkezése érvényét vagyhatályát veszítette, illetőleg olyanná válik, az érvénytelen rendelkezéshelyébe olyan rendelkezés lép, amely legközelebb áll az érvénytelenrendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nemérinti a többi rendelkezés érvényességét.

 • 13.9 A Szerződést, valamint az Üzleti feltételeket az Üzemeltetőelektronikus formában tárolja, ezen dokumentumok nem hozzáférhetőek.

 • 13.10 Az Üzleti feltételek, ha az Üzemeltető és a Vásárló másként nemállapodnak meg, 2020. május 22-én lépnek érvénybe és hatályba.

 • 13.11 Ha a jelen Üzleti feltételek hatályba lépése előtt megkötöttSzerződéshez tartozó Üzleti feltételek a Vásárló jogait éskötelezettségeit a Vásárlóra nézve kedvezőbben szabályozzák, mint ajelen Szerződést szabályozó Üzleti feltételek, ezekben az esetekben azadott Üzleti feltételek kedvezőbb rendelkezései alkalmazandóak.

Melléklet: Nyilatkozat minta a szerződéstől való elálláshoz

Předešlé verze všeobecních obchodních podmínek